Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod Radhoštěm 

Kdo jsme

Iskérka o.p.s je obecně prospěšná společnost.
Byla založena 27. ledna 2011.

 

 

Poslání organizace

Pomáháme lidem s duševním onemocněním k návratu do běžného života.
Osvětou přispíváme ke zlepšení postoje veřejnosti k duševně nemocným.


Vize

Naší vizí je samostatný klient, spokojený se svým vlastním životem.
Jsme přesvědčeni, že naše podpora k tomu významně přispívá.


Podporujeme klienty v rozvoji sebepoznání, sebevědomí, samostatnosti a v opětovném nalezení smyslu života.


Přispíváme k rozvoji jejich vlastního potenciálu.


Posilujeme úlohu rodiny a blízkých v procesu sociální rehabilitace.


Rozvíjíme síť zaměstnavatelů, poskytujících pracovní místa pro s lidi duševním onemocněním (včetně osvěty a podpory v procesu zaměstnávání).


Podporujeme lidi, kteří pociťují duševní nepohodu, aby se nebáli včas vyhledat odbornou pomoc.


Dalším pilířem naší vize je společnost/veřejnost, přistupující k lidem
s duševním onemocněním bez předsudků.


Pořádáme/organizujeme vzdělávací aktivity, besedy a kulturní akce zaměřené
na duševní zdraví, osvětu a prevenci duševních onemocnění.


Věříme, že informování a dlouhodobá osvětová práce s veřejností snižuje neopodstatněný strach, zbavuje polopravd a předsudků mezi duševně nemocnými
a tzv. "zdravou" populací. Dobrá informovanost je základem pro správnou pomoc.


A nezanedbatelnou součástí vize je profesionální přístup, respektovaná
a důvěryhodná organizace, jejíž zaměstnanci jsou spokojeni.


Tvoříme organizaci, která poskytuje sociální službu pro lidi s duševním onemocněním
na principech partnerství, úcty a profesionality.


Dbáme na spokojenost zaměstnanců.


Sdílíme společné hodnoty.


Podporujeme výměnné pobyty zaměstnanců mezi partnerskými organizacemi s cílem posilování kvality naší práce.


Jsme otevřeni změnám a novým přístupům v poskytované péči.


Zapojujeme se do tvorby koncepce bytové politiky města, regionu a kraje s cílem vytvoření dostupného bydlení pro lidi s duševním onemocněním.


Podílíme se na reformě psychiatrické péče.


Aktivně spolupracujeme se sítí poskytovatelů péče sociální i zdravotní, se školami, státní i podnikatelskou sférou, s dobrovolníky.


Hodnoty

Sdílení společných hodnot, jejich vědomí a přijetí/akceptace vede k větší spokojenosti a kvalitě práce uvnitř týmu i s klientem. Hodnoty se snažíme rozvíjet a naplňovat při každodenní práci.


 • respekt a partnerství - ctíme individualitu, jedinečnost, svobodu myšlení

 • profesionalita - odpovědnost, sebereflexe, otevřená komunikace, odborné znalosti
  a dovednosti, odbornost, efektivita, kreativita, důslednost, plné nasazení, jistota, lehkost. Profesionál je správný člověk, který na správném místě dělá správné věci
  ve správný čas.

 • důvěra = víra - posilujeme víru ve vlastní schopnosti, rozvíjíme bezpečné prostředí, pozitivní a kreativní přístup

 • ekonomická stabilita - efektivní a transparentní hospodaření, finanční rezerva, kvalitní a motivující finanční ohodnocení zaměstnanců

 • loajalita - zachovávání dobrého jména organizace (dodržování slibů a dohod, spolehlivost ve vztazích se spolupracovníky), poctivost, snášenlivost při jednání, respektování zájmů druhých, sounáležitost s posláním a vizí organizace, schopnost přijmout nepopulární opatření či snášet nepohodlí ve prospěch organizace

 • Druh obecně prospěšných služeb

  - Podpora občanů v zájmu naplnění jejich lidských práv
  - Podpora občanů zdravotně postižených
  - Podpora zlepšení kvality jejich života a rozvoj zdravotně sociální péče
  - Sociální služby
  - Sociální podnikání

   

  Doplňková činnost

  - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  - Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní,
  mezinárodní příležitostná osobní

   

  Organizační struktura

  Schéma organizační struktury zde...

  © Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář